2museum refocused

พิ(ศ)พิธภัณฑ์ : Museum refocused / บรรณาธิการ ฆัสรา ขมะวรรณ มุกดาวิจิตร, กรุงเทพฯ : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, 2558

หนังสือ พิ(ศ)พิธภัณฑ์ : Museum refocused เล่มนี้เกิดจากการประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ศึกษา ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนบทบาทและรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ และเพื่อให้เกิดการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านพิพิธภัณฑ์ระหว่างนักวิชาการ ตลอดจนสำรวจประเด็นต่างๆ จำนวน 9 เรื่อง ที่เจาะจงสำหรับนักปฏิบัติการด้านพิพิธภัณธ์ คือ ด้านนิทรรศการ ด้านการอนุรักษ์ ด้านกิจกรรมการ
ศึกษา ด้านการทำงานกับชุมชน ด้านความสัมพันธ์ะหว่างพิพิธภัณฑ์กับผู้ชม เป็นต้น จนได้เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ต่างๆ เช่น เพราะรัก...เพาะรู้(ศูนย์การเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ด่านช้าง) ชวนเด็กเดินออก
นอกห้องเรียน(องค์การพิพิธภัฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ)ผู้ดูแลเรื่องเล่าขนาดเล็ก(หอศิลป์ บ้านจิม ทอมป์สัน) และ เดินด้วยกัน พิพิธภัณฑ์มีชีวิต(พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) เป็นต้น

Call No. AM79.T35 .พ381

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
 

Statistics

google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website