2social justic

ยุติธรรมสังคมและนโยบายด้านความพิการ / ทวี เชื้อสุวรรณทวี, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562

หนังสือ ยุติธรรมสังคมและนโยบายด้านความพิการ มีเจตนารมร์ฉายภาพ จากกรอบคิด ทฤษฎีไปสู่การนำไปใช้และถอดบทเรียน หรือความเชื่อมโยงของยุติธรรมสังคม-นโยบายสังคม-กฎหมายด้านความ
พิการ ด้วยพยายามทำให้สิ่งที่ดูไกลตัว ยาก หนัก ให้เป็นเรื่องเข้าใจง่ายและใกล้ตัว โดยเชื่อมโยงจากหลัดคิด ทฤษฎี อุดมการณ์ของผู้คนในสังคมและรัฐต่อคนพิการ ไปสุ่การกำหนดและการบังคับใช้เป็น
นโยบายกฎหมาย เนื้อหากล่าวถึง ยุติธรรมสังคมในแง่ปรัชญา กฎหมาย และกลไก หลักคิดและนโยบายกฎหมายด้านความพิการในระดับสากลของประเทศต่างๆ กล่าวถึงบริบทของประเทศไทย ในแง่
กฎหมายและความเป็นจริง

Call No. HM671 .ท17

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri