2citydesign

รายงานประจำปีสำนักผังเมือง ปี ... / สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร, กรุงเทพฯ : สำนัก, 2562-

รายงานประจำปีของสำนักการวางผังเมือง ปี 2562 นำเสนอภาพผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานครในแง่มุมต่างๆ เช่น แผนผังแสดงที่โล่ง แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง
แผนผังแสดงกิจการสาธารณูปโภคนโยบาย และมาตรการและวิธีการดำเนินการเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของผังเมือง ข้อมูลของเมืองที่เป็นตัวกำหนดรากฐานด้านต่างๆ เช่น
สาธารณูปโภค การคมนาคม ตลอดจนการกำจัดขยะมูลฝอยโดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทั้งเรื่องจำนวนประชากร สถานประกอบการค้า การใช้ประโยชน์ที่ดิน รายงานกิจกรรมต่างๆ เช่น
การปรับปรุงภูมิทัศน์การสัญจร ซ่อมแซมโบราณสถาน เป็นต้น

Call No. HT169.T35 .ส215 2562

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri