international business management

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ : มุมมองข้ามวัฒนธรรม / พรลภัส สุวรรณรัตน์, มหาสารคาม : คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2563

หนังสือ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ : มุมมองข้ามวัฒนธรรม เล่มนี้เป็นตำรารายวิชา การจัดการข้ามวัฒนธรรม และรายวิชา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะารบัญชีและการ
จัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อความรู้ความเข้าใจในลัษณะการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการจัดการข้ามวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ธุรกิจระหว่างประเทศและการจัดการข้าม
วัฒนธรรม และมิติทางวัฒนธรรม กลยุทธ์การจัดการข้ามชาติ วัฒนธรรมองค์กร และความหลากหลาย การสื่อสารการเจรจาต่อรองข้ามวัฒนธรม การจูงใจข้ามวัฒนธรรม ผู้นำและภาวะผู้
นำข้าใวัฒนธรรม เป็นต้น

Call No. D62.4 .พ17 2563

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri