2Royal ceremony literature

วรรณคดีพระราชพิธี / บาหยัน อิ่มสำราญ, นครปฐม : คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559

ตำราเรื่อง วรรณคดีพระราชพิธี เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนวิชา วรรณคดีไทยเกี่ยวกับพิธีกรรม เพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ และบูรณาการความรู้ให้เข้ากัยุคสมัยที่เปลี่ยน
ไป โดยใช้ฐานความรู้ทางวรรณคดีที่มีมาแต่โบราณมาใช้อ้างอิง เพื่อตอบประสบการณ์สังคมสมัยใหม่อย่างมีเหตุผลหนักแน่น หนังสือเล่มนี้ได้จัดหมวดหมู่วรรณคดีพิธีกรรมต่างๆให้
ชัดเจน เป็นระบบคือ วรรณคดีประกอบพระราชพิธี: ประกาศการพระราชพิธีวรรณคดีประกอบพระราชพิธี: ชุมนุมฉันท์ดุษฎีสังเวย วรรณคดีบันทึกพระราชพิธีประจำปี วรรณคดีบันทึกพระ
ราชพิธีจร วรรณคดีตำราพระราชพิธีแบบจารีต วรรณคดีตำราพระราชพิธีสมัยใหม่ และบทบาทของวรรณคดีพระราชพิธี

Call No. PL4200.5 .บ29

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri