2hope and propability

ความหวังและความน่าจะเป็น : ฉากทัศน์พรรคการเมืองไทย ภายใต้รัฐธรรมนูญ พ. ศ. 2560 / ณัชชาภัทร อมรกุล , อรรถสิทธิ์ พานแก้ว, ฐิติพร สังข์แก้ว, กรุงเทพฯ :
สถาบันพระปกเกล้า, 2562

หนังสือเล่มนี้มาจากงานวิจัยเรื่อง การปฏิรูปพรรคการเมือง ซึ่งได้จัดทำขึ้นในช่วงปีพ.ศ. 2559-2561 เป็นช่วงที่การเมืองไทยผันผวนอย่างยิ่ง จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางกฎหมายที่อยู่ในช่วงการร่างรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายประกอบต่างๆ ส่งผลถึงการตั้งมั่นและการสร้างความเป็นสถาบันของพรรคการเมืองในประเทศไทย ด้วยข้อบังคับที่หวังให้พรรคการเมืองฝังรากลึกในสังคมไทย และเติบใหญ่เป็นพรรคการเมืองของประชาชน
เนื้อหาประกอบด้วย เรื่อง ข้อกำหนดทางกฎหมายใหม่ๆที่ส่งผลต่อพรรคการเมือง ความเห็นของผู้ร่างและผู้มีส่วนได้เสีย โครงสร้างกฎหมายกับการสร้างความเป็นสถาบันให้พรรคการเมือง และการออกแบบพรรคการเมือง
กับความขัดแย้งทางการเมืองไทย เป็นต้น

Call No. JQ1749.A795 .ณ112

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri