เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า ไม่มีห้องสมุดแห่งใดที่มีทรัพยากรสารสนเทศครบถ้วนสมบูรณ์ตามความต้องการของผู้ใช้ ดังนั้นบริการยืมระหว่างห้องสมุด Interlibrary Loan:ILL) จึงเกิดขึ้นจา่กความร่วมมือกันระหว่างห้องสมุดทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกัน (Resource Sharing) อย่างคุ้มค่า และสามารถช่วยเหลือผู้ใช้ให้ได้ทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการจากห้องสมุดอื่น ๆ  ทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ

ทั้งนี้ผู้ใช้สามารถขอยืมตัวเล่ม ขอถ่ายสำเนา/หรือขอไฟล์เอกสารได้ตามต้องการ สามารถติดต่อขอรับบริการได้ดังนี้

 1. ติดต่อบรรณารักษ์เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามฯ ชั้น 1 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ สำนักหอสมุด
 2. ติดต่อผ่านระบบแบบฟอร์มออนไลน์ http://lib.ku.ac.th/libservice/ คลิกที่ บริการยืมระหว่างห้องสมุด (เฉพาะกรณีขอยืมตัวเล่มจากวิทยาเขตกำแพงแสนหรือศรีราชาเท่านั้น)
 3. หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 0-2942-8616 ต่อ 123, 217 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ระเบียบ/ขั้นตอนการใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด

    ผู้ใช้บริการติดต่อกับบรรณารักษ์เพื่อแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด

 1. การยืมหนังสือฉบับจริง (บริการเฉพาะผู้ใช้ที่สังกัดม.เกษตรศาสตร์)
  1. ผู้ใช้บริการกรอกรายละเอียดการยืมในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน (ยืมได้คนละ 3 รายการต่อครั้ง)
  2. สำนักหอสมุดจะดำเนินการขอยืมฉบับจริงให้ผู้ใช้ กรณีหนังสือที่ต้องการอยู่ที่ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในเขตภูมิภาค ทั้งนี้ผู้ใช้ชำระค่าบริการจัดส่งตัวเล่มทั้งไป-กลับ
  3. กรณีหนังสือที่่อยู่ในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ผู้ใช้บริการต้องนำแบบฟอร์มฯ ที่กรอกเรียบร้อยแล้วนั้น ไปติดต่อขอยืม/คืนด้วยตนเอง โดย
   • แบบฟอร์มการยืมมีอายุการใช้บริการ 7 วัน (หากหมดอายุ ต้องนำมาต่ออายุ / หรือต้องการยืมเพิ่ม ต้องคืนเล่มที่ยืมไปแล้วก่อนมารับแบบฟอร์มใหม่
   • จำนวนวันที่ยืมได้ และค่าปรับในกรณีที่ส่งหนังสือหลังวันกำหนดส่ง ขึ้นอยู่กับสิทธิในการยืมสิ่งพิมพ์แต่ละประเภทของห้องสมุดที่เป็นเจ้าของเอกสารสิ่งพิมพ์นั้น ๆ เป็นผู้กำหนด
 2. การขอถ่ายสำเนาเอกสาร / ไฟล์เอกสาร
  1. ผู้ใช้บริการกรอกรายละเอียดการยืมในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
  2. ค่าบริการ ได้แก่ ค่าถ่ายสำเนาเอกสาร รวมทั้งค่าส่งเอกสารไปและกลับ คิดตามอัตราค่าบริการหรือตามใบแจ้งราคาที่ห้องสมุดผู้ให้บริการกำหนด
  3. ระยะเวลาที่ใช้ติดต่อ/ได้รับเอกสาร แบ่งได้ดังนี้
   • กรณีขอจากห้องสมุดวิทยาเขตกำแพงแสนหรือศรีราชา ภายใน 3-5 วันทำการ / ห้องสมุดสกลนคร ภายใน 3 สัปดาห์ (13-15 วันทำการ)
   • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ มาตรฐานระยะเวลาการบริการยืมระหว่างห้องสมุด ซึ่งปรับแก้จากประกาศกำหนดมาตรฐานระยะเวลาเดิมเมื่อ กันยายน 2554
   • กรณีขอจากห้องสมุดอื่น ๆ ภายในประเทศ ประมาณ 1 - 3 สัปดาห์
   • กรณีขอจากห้องสมุดต่างประเทศ ประมาณ 4-6 สัปดาห์


     ผู้ใช้รับแจ้งผลการขอรับบริการทางโทรศัพท์ หรืออีเมลที่ให้ข้อมูลไว้ หรือสามารถตรวจสอบได้จากกระดานรายชื่อ ณ เคาน์เตอร์บรรณารักษ์บริการตอบคำถามฯ หรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2942-8616 ต่อ 123, 217

   


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri