KULIB Talk: เครื่องปลูกข้าวแบบหย่อนกล้า
อาจารย์ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์วิทยาเขตบางเขน
ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


     ได้มาร่วม Live ผ่านทาง facebookของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ www.facebook.com/kulibprโดยพูดถึงเครื่องปลูกข้าวแบบหย่อนกล้า ซึ่งปัจจุบันได้พัฒนาเป็นรุ่นที่ 16 ชื่อรุ่น I-KIAM Transformer 16 

     เครื่องปลูกข้าวแบบหย่อนกล้าสำหรับทำนาแบบประณีตช่วยประหยัดเมล็ดพันธุ์ต้นข้าวเติบโตได้เร็วและวัชพืชเกิดได้ช้าไม่มีการทำลายรากช่วงย้ายต้นกล้าลงแปลงนาทำให้ต้นข้าวไม่อับเฉาตอนปลูกและไม่ต้องเสียเวลาพักตัวต้นข้าวแข็งแรงรากอยู่ใกล้ผิวดินทำให้กินปุ๋ยได้ดีกว่าใช้ปุ๋ยน้อยลงข้าวโตเร็วได้ผลผลิตสูงกว่าปลูกเป็นระเบียบไม่แน่นเกินไปมีช่องว่างให้แสงแดดส่องถึงพื้นนาทำให้ลดการวางไข่ของแมลงและฆ่าเชื้อราโดยวิธีธรรมชาติทำให้ลดการใช้ยาปราบศัตรูพืชสามารถกำจัดพันธุ์ข้าวปลอมปนหรือข้าววัชพืชได้ง่ายตั้งแต่ช่วงเพาะกล้าในถาดเพาะการดูแลและจัดการนาข้าวทำได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นการทำนาแบบใช้ปุ๋ยเคมีหรือทำนาแบบอินทรีย์เพื่อการผลิตข้าวที่มีคุณภาพและเพื่อสุขภาพที่ดีให้กับชาวนาไทย

     เครื่องปลูกข้าวแบบหย่อนกล้าใช้หลักการง่ายๆคือ “การทำนาแบบโยนกล้าแต่โยนกล้าอย่างไรให้เป็นระเบียบแบบนาดำ” มีข้อดีคือประหยัดเมล็ดพันธุ์ลงทุนต่ำต้นกล้ามีความแข็งแรงเจริญเติบโตเร็วใช้แรงงานคนน้อยสามารถปลูกต้นกล้าได้อย่างเป็นระเบียบทำงานได้รวดเร็วตัวเครื่องไม่มีการสัมผัสดินทนทานและต้นทุนการซ่อมบำรุงต่ำกว่าเครื่องดำนาโดยทั่วไปมีวิธีการทำงานคือการหนีบต้นข้าวจากถาดเพาะซึ่งต้นข้าวจะมีรากที่ห่อหุ้มด้วยตุ้มดินติดไปด้วยแล้วหย่อนลงไปในนาทำให้ต้นกล้ามีความบอบช้ำน้อยในขณะที่เครื่องดำนาแบบถาดเพาะแผ่นกล้าใช้การถอนต้นกล้าออกจากแผงกล้าโดยวิธีฉีกรากออกจากแผ่นเพาะต้นกล้าที่เกาะตัวเป็นแผ่นจึงทำให้เกิดความบอบช้ำรากขาดและต้องใช้เวลา 1 สัปดาห์ในการฟื้นตัวและสร้างรากใหม่มาทดแทนรากที่ฉีกขาดไปซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้นข้าวอ่อนแอโรคเข้าแทรกได้ง่ายจึงทำให้ต้องใช้ยาตลอดอายุของต้นข้าว

ผลงานของอาจารย์ปัญญา ในคลังความรู้ดิจิตอล มก.

 1. โครงการเกษตรช่วยภัยแล้ง พัฒนาเทคโนโลยีหาแหล่งน้ำบาดาลให้ชุมชน

 2. งานเสวนา แล้งนี้เผาหลอก แล้งหน้าเผาจริง ชาวนาเสี่ยง เจ๊งแสนล้าน

 3. เกษตรแฟร์ ประจำปี 2558 "72 ปี เกษตรศาสตร์สั่งสม ความอุดมแห่งแผ่นดิน"

 4. รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น เรือกู้ภัยสะเทินน้ำสะเทินบก

 5. วิศวฯ มก. ร่วมพัฒนาต่อยอดเรือกู้ภัยสะเทินน้ำ สะเทินบก ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

 6. เครื่องปลูกข้าวแบบหย่อนกล้าสำหรับการทำนาแบบประณีต

 7. โครงการติดตั้งระบบตรวจจับรถยนต์ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร

 8. การใช้เวลาว่างของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปีงบประมาณ 2546 โครงการวิจัยรหัส ว-ส 17.46

 9. การศึกษาเครื่องมือวัดอัตราการไหลอัตโนมัติของอาคารชลประทาน: โครงการวิจัยรหัส 05011351(45) รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์

 10. เครื่องโรยดินสำหรับเพาะกล้าต้นข้าว

 11. เทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องหย่อนกล้า

ผลงานของอาจารย์ปัญญา ในฐานะผู้ร่วมทีมวิจัย

 1. โครงการวิจัยเรื่องการใช้เวลาว่างของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 2. ชุดพัฒนาระบบประมวลผลสัญญาณเชิงเลข

 3. รายงานผลการวิจัยฉบับสมบุรณ์ โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปีงบประมาณ 2545-46 ชุดโครงการวิจัยรหัส 05011350-0003(45) : การจัดการระบบทรัพยากรน้ำแบบใหม่


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri