equalty in land

ความเป็นธรรมทางสังคมและธรรมาภิบาลที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษในภาคอีสานและภาคเหนือประเทศไทย / กนกวรรณ มะโนรมย์, เชียงราย :
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยด้านชายแดนศึกษา ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2563

การพัฒนาอย่างยั่งยืนคือการสร้างสมดุลของการพัฒนาใน 3 เสาหลักคือ การพัฒนาเศรษฐกิจ ความเท่าเทียมทางสังคม และการปกป้องกันสภาพแวดล้อม โดยมีปรัชญา 3 ประการ
เชื่อมโยง คือ ความเป็นธรรม ความยุติธรรม และควาเท่าเทียม กรณีการพัฒนาพื้นที่พิเศษบริเวณชายแดนที่มีความซับซ้อนทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม และอำนาจรัฐอยู่แล้ว จึงต้องการ
ความรู้และการนำความรุ้ไปประยุกต์ใช้ หนังสือเล่มนี้เกิดจากงานวิจัยเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ 3 จังหวัก คือ จังหวัดตาก จังหวัดเชียงราย และจังหวัดมุกดาหาร ด้วยการ
สังเคราะห์งานวิจัย 4 โครงการ คือ บทบาทมาตรฐานของรัฐในการจัดกาที่ดินสำหรับจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ: ศึกษากรณีเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย ผู้หญิงกับธรรมาภิบาล
ที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร การสร้างธรรมาภิบาลการบริหารจัดการที่ดินชายแดนแบบมีส่วนร่วม: กรณีศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร และการเปลี่ยนสถานะ
และการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษบกิจพิเศษแม่สอด: ผลกระทบทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม และการเคลื่อนไหวของชุมชนและภาคประชาสังคม

Call No. HD890.55.Z9.NE63 .ก15

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri