equalty in land

ความเป็นธรรมทางสังคมและธรรมาภิบาลที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษในภาคอีสานและภาคเหนือประเทศไทย / กนกวรรณ มะโนรมย์, เชียงราย :
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยด้านชายแดนศึกษา ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2563

การพัฒนาอย่างยั่งยืนคือการสร้างสมดุลของการพัฒนาใน 3 เสาหลักคือ การพัฒนาเศรษฐกิจ ความเท่าเทียมทางสังคม และการปกป้องกันสภาพแวดล้อม โดยมีปรัชญา 3 ประการ
เชื่อมโยง คือ ความเป็นธรรม ความยุติธรรม และควาเท่าเทียม กรณีการพัฒนาพื้นที่พิเศษบริเวณชายแดนที่มีความซับซ้อนทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม และอำนาจรัฐอยู่แล้ว จึงต้องการ
ความรู้และการนำความรุ้ไปประยุกต์ใช้ หนังสือเล่มนี้เกิดจากงานวิจัยเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ 3 จังหวัก คือ จังหวัดตาก จังหวัดเชียงราย และจังหวัดมุกดาหาร ด้วยการ
สังเคราะห์งานวิจัย 4 โครงการ คือ บทบาทมาตรฐานของรัฐในการจัดกาที่ดินสำหรับจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ: ศึกษากรณีเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย ผู้หญิงกับธรรมาภิบาล
ที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร การสร้างธรรมาภิบาลการบริหารจัดการที่ดินชายแดนแบบมีส่วนร่วม: กรณีศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร และการเปลี่ยนสถานะ
และการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษบกิจพิเศษแม่สอด: ผลกระทบทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม และการเคลื่อนไหวของชุมชนและภาคประชาสังคม

Call No. HD890.55.Z9.NE63 .ก15

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
 

Statistics

google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website